Home

Manuele therapie bij babies en kinderen met kiss

Men spreekt van kiss wanneer er sprake is van stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van een baby (d.w.z. een gelijke ontwikkeling van linker en rechter lichaamshelft), ontstaan als gevolg van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Het gebied van de bovenste nekwervels is uiterst complex en gevoelig. De kapsels en banden van deze gewrichtjes zijn uitgerust met een zeer grote hoeveelheid sensoren die de houding en beweging registreren. Dit gebied is dan ook belangrijk bij b.v. het oprichten van het hoofd, het bepalen van de houding in de ruimte, kortom bij het bewegen. Een gefixeerde foutieve stand van één van de wervels in dit gebied veroorzaakt een abnormale rek van banden, kapsels en spieren. Hierdoor is de informatie naar de hersenen niet correct en kan het brein niet voor een correcte aan- of bijsturing zorgen. Mogelijke gevolgen zijn: problemen bij het bewegen, pijn in nek en/of hoofdpijn en mogelijk duizeligheid.

Kiss kan ontstaan bij bijvoorbeeld:

Enkele kenmerken van de symmetriestoornis zijn:

Informatie over Kidd(Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie):

Uw kind heeft een probleem, dat voor u nogal opvalt en u weet niet welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt. Waarschijnlijk heeft u hierover al gesproken met uw huis- en/of kinderarts, waaruit bleek dat zij geen sluitende verklaring hadden voor dit probleem. Dat de 3 bovenste nekwervels een rol kunnen spelen in de problematiek van uw kind, zal voor u nieuw zijn. Derhalve is een verduidelijkende uitleg hierover door de manueel therapeut voor u nuttig. U krijgt het denkmodel ter uitleg, waarin gesproken wordt over de functiestoornissen in de hoge nekgewrichtjes, over de diagnostiek en de gerichte manuele therapie voor de symmetriestoringen van de halswervelkolom.

De mogelijkheden en beperkingen van de manuele therapie worden in het kort aangegeven. Dat maakt het voor u makkelijker verdere vragen te stellen. De laatste jaren hebben de Duitse artsen manuele geneeskunde Biedermann, Koch , Coenen en de Zwitserse arts Maggi bij schoolkinderen een aantal duidelijke symptomen waargenomen, die te rangschikken zijn onder de problemen van de wervelkolom.

Hoofdpijnklachten bijv. worden dikwijls veroorzaakt door stoornissen in de functies van de nekwervels. Dit is opvallend bij kinderen met een slechte (zit)houding (natuurlijk zijn er ook andere oorzaken voor hoofdpijn). In het denken van de manueeltherapeut speelt de wervelkolom een grote oorzakelijke rol bij hoofdpijn. Dat de bewegingsbeperkingen in de wervelkolom voor latere effecten kan zorgen, toont het volgende voorbeeld.

Een kind, dat – dikwijls al in de zuigelingentijd – zijn nek niet goed kan bewegen zal trachten dit met zijn borstwervelkolom te compenseren. Meestal is dit voor de buitenstaander niet waar te nemen dat de halswervelkolom in functies beperkt is. De oog-hand coördinatie, het evenwicht houden en de algemeen ruimtelijke orientatie hangen af van goed functionerende hoge nekgewrichten in samenwerking met ogen en evenwichtsorganen.

Als er sprake is van een beperkte of foutieve functie van de hoge nekgewrichtjes zal het kind veel problemen hebben. De relatie van deze klachten met de gestoorde functie van de wervelkolom is voor de zorgers rond het kind niet altijd duidelijk. Als ouders van een kind met deze problemen dient u de huis- en/of kinderarts hierop attent te maken. De manueeltherapeut inschakelen voor onderzoek en therapie is zeker waardevol en verantwoord.

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een manueel therapeut. De therapeut neemt eerst een anamnese af bij de ouders, observeert het kind, doet een bewegingsonderzoek en voert testen uit ter beoordeling van de asymmetrie. De behandeling bestaat uit mobilisatie/manipulatie van de eerste nekwervel(s) en van eventuele blokkades elders in de wervelkolom of in de gewrichten tussen bekken en wervelkolom. De behandeling is uiterst subtiel. De kracht die gebruikt wordt is zo gering dat gesteld kan worden dat de therapie ongevaarlijk is. Behandeling op zeer jonge leeftijd is hierdoor mogelijk. Dit is zelfs wenselijk om de gevolgen van de blokkade(s) zo veel mogelijk te beperken. Voor de vergoedingen: zie manuele therapie. Bij wie kunt u terecht voor informatie en behandeling van het KISS en KIDD: Ronald Kuhlemeier